Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is het optreden van een bemiddelaar of een mediator bij een conflict tussen twee of meerdere partijen. Bij een gebrek aan wederzijds vertrouwen kan een situatie snel escaleren. In conflictsituaties is de communicatie bovendien vaak verstoord, waardoor er geen rechtstreekse onderhandeling kan plaatsvinden. Een bemiddelaar of mediator brengt de partijen met elkaar in gesprek en zo kan er aan een oplossing worden gewerkt.

Mediation en conflictbemiddeling

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onze mediator is een neutrale derde partij, die zich in tegenstelling tot andere vormen van conflictbemiddeling níet met de inhoud van het conflict bemoeit. Onze mediator biedt een formeel kader aan waarbinnen de partijen zelf tot een oplossing kunnen komen. Onze mediator heeft dus vooral een begeleidende rol.

De voordelen van conflictbemiddeling door Schaeffer Mediation

Wat is mediation?

Mediation is dus een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator de rol van neutrale, onpartijdige derde inneemt. De mediator lost het conflict niet op, maar schept een kader waarbinnen de partijen zelf tot een oplossing kunnen komen.

Meer weten over de aanpak tijdens arbeidsmediation. Lees verder.

 

De rol van de mediator tijdens conflictbemiddeling

Voor een conflictbemiddeling, begint de mediator met het aanbrengen van een gespreksstructuur. Door ruimte te bieden aan verschillende perspectieven en alternatieve invalshoeken wordt de communicatie weer op gang gebracht.

Onze mediator zorgt er vervolgens voor dat alle partijen tijdens een conflictbemiddeling aan de beurt komen en dat de spreektijd eerlijk wordt verdeeld. Ook ziet onze mediator erop toe dat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Tijdens de mediation wordt de aandacht verschoven van de conflicterende standpunten en bijbehorende emoties, naar de onderliggende belangen van de partijen. Op basis hiervan wordt gezocht naar nieuwe, constructieve oplossingen voor het conflict.

 

De oplossing en voortgang van de mediation

Het doel van de mediation is het vinden van een aanvaardbare oplossing. Dat betekent dat alle partijen deze oplossing verkiezen boven een voortzetting van het conflict.

Om snel en efficiënt te kunnen werken stellen wij aan het begin van de mediation een mediation overeenkomst op. Daarin staan de spelregels voor de mediation. Onze mediator houdt deze in de gaten en bewaakt daarmee de voortgang van het proces. De mediation wordt afgesloten met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst.

 

De taken van de mediator

Onze mediator dient duidelijkheid te geven over het verloop van het proces en zijn of haar rol daarin. De rol van onze mediator is dat hij/zij dit gehele proces onafhankelijk begeleidt. Onze mediator regelt de bijeenkomsten en is naast de voorzitter ook de onafhankelijke derde. Onder meer verzorgt hij/zij de verslaglegging van de bijeenkomsten, het onderhouden van de contacten met deelnemende partijen, als ook met derden en uiteindelijk het opstellen van de stukken.

eBoek Arbeidsmediation

Download gratis

Hoe houd je een arbeidsconflict constructief?

5 handige stappen om een arbeidsconflict constructief te bespreken met elkaar.

Download gratis

Mediation in vergelijking met rechtspraak

Succesvolle mediation bij conflicten leidt tot overeenstemming. Hierdoor hoeft er geen keiharde kostbare juridische strijd uitgevochten te worden. Op het moment dat partijen naar de rechter gaan, zullen persoonlijke belangen altijd bovenaan staan. Hierdoor zal er een winnaar of een verliezer zijn. Dit is het tegenovergestelde van mediation.

Rechters wijzen partijen dan ook wel eens door naar het mediation traject, omdat in dat kader een oplossing wordt gevonden waar beiden zich in kunnen vinden. 

 

Welke procedure volg jij bij een mediation traject?

Als partijen een mediation traject willen starten, dan kunnen zij zich hiervoor wenden richting een mediator en verzoeken om in hun situatie te bemiddelen. Stemmen jij en de andere partij in met onze mediator, dan stellen wij eerst een mediation overeenkomst op waaraan partijen zich zullen moeten verbinden. Doorgaans vangen wij hierna ook direct het mediation traject aan, tenzij een ander moment in de mediation overeenkomst is vastgelegd. 

 

Welke partijen zijn aanwezig bij een mediation gesprek?

Tijdens de mediation gesprekken zijn alleen de partijen aanwezig die ook een belang hebben in die kwestie. Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen of adviseren. Voor een vertegenwoordiging is wel een volledige volmacht aan deze vertegenwoordiger nodig. Onze mediator kan hiertoe zelfs verzoeken. Op het moment dat meerdere personen bij de mediation worden betrokken is hiervoor instemming nodig van de deelnemende partijen. 

 

Mediation op basis van vrijwilligheid

Mediation is geen verplichting. Het overleg en de besprekingen zijn op basis van vrijwilligheid en kunnen hierdoor op elk moment door één der partijen, maar ook door onze mediator, beëindigd worden. 

 

Een goede afloop van het mediation traject

Na de verschillende mediation bijeenkomsten zal onze mediator uiteindelijk aan de hand van conflictpunten en de bijbehorende overeenstemmingen een overeenkomst opstellen waarin partijen zich kunnen vinden. Na ondertekening van deze overeenkomst is iedereen hieraan gebonden en zal ook het mediation traject ten einde zijn. Onze mediator heeft de taak om ervoor te zorgen dat wat partijen zijn overeengekomen ook deugdelijk in een overeenkomst komt te staan. Eventueel roept hij/zij hierbij de hulp in van een deskundige derde. Hetgeen in deze overeenkomst staat is hetgeen partijen hebben besproken.

Na ondertekening van deze overeenkomst is het mediation traject beëindigd. Het mediation traject is eveneens beëindigd op het moment dat onze mediator schriftelijk aan de partijen verklaart dat het overleg is beëindigd, of als één van de partijen de andere partij, als ook onze mediator, op de hoogte brengt van de beëindiging.

Indien het mediation traject door een van de partijen, of onze mediator, tussentijds wordt beëindigd zal er niets uit het mediation traject voortkomen en zullen er geen verplichtingen uit voortvloeien. Ook niet voor eventuele stellingen en voorstellen van onze mediator. Wel is het mogelijk dat tussentijds afspraken zijn gemaakt tussen partijen. Deze blijven ook bij vroegtijdige beëindiging gelden voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in een getekende overeenkomst en van een bindend karakter zijn. 

 

Exit mediation

Het doel van onze mediator is om partijen weer bij elkaar te brengen. Dit kan ook betekenen dat jullie juist zonder elkaar verder gaan. Juist als dit de enige oplossing is en jullie hier in overleg op uitkomen is het een succesvolle mediation geweest.