Arbeidsmediation

MEDIATION BIJ EEN ARBEIDSCONFLICT

Plan een GRATIS kennismaking

Mediation bij een arbeidsconflict

small logo
Mediation is voor ons het oplossen van een onderling conflict. Bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers, kun je kiezen voor een onafhankelijke bemiddelaar. Wij begeleiden partijen bij de gesprekken met als doel een oplossing te vinden voor het ontstane arbeidsconflict.

De neutrale rol van ons als mediator

Onze mediator neemt een neutrale positie in tegenover de partijen, geeft geen oordeel en zal ook niet aangeven voor welke oplossing partijen dienen te kiezen. Onze mediator zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek komen. Hij/zij leidt het gesprek waarin onze mediator ervoor zorgt dat de belangen van elke partij boven tafel komen, waarna partijen zelf tot een oplossing kunnen komen.

De voordelen van Schaeffer mediation bij een arbeidsconflict.

Het eerste gesprek is altijd gratis en 100% vertrouwelijk
Onafhankelijke en gecertificeerde mediator
Sneller en goedkoper dan hulp d.m.v. een advocaat
Subsidieregelingen mogelijk
Je krijgt de regie en het overzicht weer terug
Vraag een gratis adviesgesprek aan

Download e-boek arbeidsmediation

Naam(Vereist)
Untitled(Vereist)

De taken van onze mediator

Onze mediator dient duidelijkheid te geven over het verloop van het proces en zijn of haar rol daarin. De rol van onze mediator is dat hij/zij dit gehele proces onafhankelijk begeleidt. Onze mediator regelt de bijeenkomsten en is naast de voorzitter ook de onafhankelijke derde. Onder meer verzorgt hij/zij de verslaglegging van de bijeenkomsten, het onderhouden van de contacten met deelnemende partijen, als ook met derden en uiteindelijk het opstellen van de stukken.

Is mediation geschikt voor een arbeidsconflict?

Wij zijn van mening dat mediation bij uitstek geschikt is voor arbeidsconflicten, omdat mediation er op gericht is dat jij en de andere partij tot een duurzame oplossing komen. Dat past bij de arbeidsverhouding, die gezien kan worden als een duurzame vertrouwensrelatie.

Kan voor jou een gelijkspel
de winnende uitslag zijn?

De wil om te winnen zit veel ondernemers in het bloed. Ook medewerkers willen zich goed voelen over hun eigen prestaties. Blijft dat positieve gevoel uit en sluipt er onvrede in de verhoudingen? Zoek dan tijdig naar een oplossing.

Kom je er niet uit, aarzel dan niet om een arbeidsmediator in te schakelen. Die brengt je dichter bij elkaar. Een afstand die groot lijkt kan wel eens verrassend klein blijken te zijn.
Bel of app voor meer informatie:06 24104077

Voor welke arbeidsconflicten is mediation geschikt?

Wij ervaren dat mediation eigenlijk op alle momenten in alle conflictsituaties geschikt is. Soms zijn belangen en mogelijkheden van partijen niet bij elkaar bekend of denken partijen dat er geen mogelijkheden meer zijn. Door ons als mediator in te schakelen kan hier duidelijkheid in komen. Belangrijk tijdens het mediation gesprek is het delen van elkaars belangen en mogelijkheden met elkaar, waardoor al snel blijkt welke opties nog open staan. Dit kan ook betekenen dat jij en de andere partij met of juist zonder elkaar verder gaan.

Het doel van een mediation gesprek

Met mediation worden partijen uitgenodigd om op neutraal terrein weer samen aan tafel te zitten. Mediation is een manier om van beide kanten helder te krijgen welke mogelijkheden nog open staan. Alle partijen worden na het vinden van een geschikte mediator bij elkaar geroepen en in dit eerste gesprek wordt het conflict besproken. Onderzocht wordt waartoe partijen bereidt zijn.

Mediation is een mogelijkheid om partijen (weer) tot elkaar te brengen. Onze mediator helpt jou en de andere partij om met elkaar tot een duurzame oplossing te komen. Jullie laten het verleden achter je en gaan naar de toekomst kijken. Hierbij is het wel een vereiste dat jullie geven en nemen. Als jullie hier niet toe in staat zijn, is er voor onze mediator geen mogelijkheid om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Download gratis

De rol van de mediator bij een arbeidsconflict.

Arbeidsmediation helpt werknemers en leidinggevenden verder te komen, zodat 'het conflict' niet meer bepalend is. Hoe draagt de mediator hier aan bij.
Download gratis

Mediation in vergelijking met rechtspraak

Succesvolle mediation bij conflicten leidt tot overeenstemming. Hierdoor hoeft er geen keiharde kostbare juridische strijd uitgevochten te worden. Op het moment dat partijen naar de rechter gaan, zullen persoonlijke belangen altijd bovenaan staan. Hierdoor zal er een winnaar of een verliezer zijn. Dit is het tegenovergestelde van mediation.

Rechters wijzen partijen dan ook wel eens door naar het mediation traject, omdat in dat kader een oplossing wordt gevonden waar beiden zich in kunnen vinden.

Welke procedure volg jij bij een mediation traject?

Als partijen een mediation traject willen starten, dan kunnen zij zich hiervoor wenden richting een mediator en verzoeken om in hun situatie te bemiddelen. Stemmen jij en de andere partij in met onze mediator, dan stellen wij eerst een mediation overeenkomst op waaraan partijen zich zullen moeten verbinden. Doorgaans vangen wij hierna ook direct het mediation traject aan, tenzij een ander moment in de mediation overeenkomst is vastgelegd.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Een professionele mediator is partijloos

De ene persoon verschuilt zich, een ander verdedigt zich. Of valt aan. Wijst af. Professionele arbeidsmediation schuift de belemmeringen tussen mensen opzii en maakt het van alle kanten bespreekbaar. Partijloos begeleidt onze mediator de belanghebbenden naar een goede oplossing.
Bel of app voor meer informatie:06 24104077

Welke partijen zijn aanwezig bij een mediation gesprek?

Succesvolle mediation bij conflicten leidt tot overeenstemming. Hierdoor hoeft er geen keiharde kostbare juridische strijd uitgevochten te worden. Op het moment dat partijen naar de rechter gaan, zullen persoonlijke belangen altijd bovenaan staan. Hierdoor zal er een winnaar of een verliezer zijn. Dit is het tegenovergestelde van mediation.

Rechters wijzen partijen dan ook wel eens door naar het mediation traject, omdat in dat kader een oplossing wordt gevonden waar beiden zich in kunnen vinden.

Exit mediation

Het doel van onze mediator is om partijen weer bij elkaar te brengen. Dit kan ook betekenen dat jullie juist zonder elkaar verder gaan. Juist als dit de enige oplossing is en jullie hier in overleg op uitkomen is het een succesvolle mediation geweest.

Mediation op basis van vrijwilligheid

Als partijen een mediation traject willen starten, dan kunnen zij zich hiervoor wenden richting een mediator en verzoeken om in hun situatie te bemiddelen. Stemmen jij en de andere partij in met onze mediator, dan stellen wij eerst een mediation overeenkomst op waaraan partijen zich zullen moeten verbinden. Doorgaans vangen wij hierna ook direct het mediation traject aan, tenzij een ander moment in de mediation overeenkomst is vastgelegd.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek
professionele mediator

Een goede afloop van het mediation traject

Na de verschillende mediation bijeenkomsten zal onze mediator uiteindelijk aan de hand van conflictpunten en de bijbehorende overeenstemmingen een overeenkomst opstellen waarin partijen zich kunnen vinden. Na ondertekening van deze overeenkomst is iedereen hieraan gebonden en zal ook het mediation traject ten einde zijn. Onze mediator heeft de taak om ervoor te zorgen dat wat partijen zijn overeengekomen ook deugdelijk in een overeenkomst komt te staan. Eventueel roept hij/zij hierbij de hulp in van een deskundige derde. Hetgeen in deze overeenkomst staat is hetgeen partijen hebben besproken.

Na ondertekening van deze overeenkomst is het mediation traject beëindigd. Het mediation traject is eveneens beëindigd op het moment dat onze mediator schriftelijk aan de partijen verklaart dat het overleg is beëindigd, of als één van de partijen de andere partij, als ook onze mediator, op de hoogte brengt van de beëindiging.

Indien het mediation traject door een van de partijen, of onze mediator, tussentijds wordt beëindigd zal er niets uit het mediation traject voortkomen en zullen er geen verplichtingen uit voortvloeien. Ook niet voor eventuele stellingen en voorstellen van onze mediator. Wel is het mogelijk dat tussentijds afspraken zijn gemaakt tussen partijen. Deze blijven ook bij vroegtijdige beëindiging gelden voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in een getekende overeenkomst en van een bindend karakter zijn.

Geheimhouding tijdens het mediation traject

Uiteraard zijn alle gesprekken tijdens mediation vertrouwelijk. Partijen tekenen in de mediation overeenkomst ook nadrukkelijk voor geheimhouding. Het is dan ook niet mogelijk om aan derden mededelingen te doen over wat er precies gezegd en voorgesteld is tijdens de mediation bijeenkomsten.

Niet alleen voor de inhoudelijke gesprekken, maar ook voor de stukken die over en weer worden uitgewisseld geldt dat deze onder de geheimhouding vallen. Beschikken jij en de andere partij over dezelfde stukken buiten de mediation om, mag dit natuurlijk ook. Ook onze mediator dient zich te houden aan de geheimhouding van stukken en gesprekken.

Mochten jullie na mediation niet tot elkaar komen en uiteindelijk kiezen voor de gang naar de rechter, dan ook mag de inhoud van de gesprekken niet naar buiten gebracht worden.

De geheimhouding blijft altijd van kracht. Derhalve ook op het moment dat de mediation tussentijds is beëindigd, maar ook op het moment dat de mediation met een overeenkomst is beëindigd, blijft de inhoud over de gevoerde gesprekken en gedane voorstellen geheim.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Uitzonderingen op de geheimhouding

Er zijn daarentegen een aantal uitzonderingen op welk moment de geheimhouding niet meer geldt. Bijvoorbeeld op het moment:
dat een van de partijen dreiging uitdraagt in de vorm van een misdrijf
dat tegen de mediator een klacht-, tucht-, of aansprakelijkheidsprocedure wordt opgestart. Een mediator moet zich dan goed kunnen verdedigen en heeft daarom ook het recht om stukken van het mediation traject openbaar te maken. Voor de bijbehorende betrokkenen geldt dit recht niet zo ruim. Hiervoor ontstaat pas de mogelijkheid om de geheimhouding te schenden wanneer dit nodig is om de klacht te behandelen
dat er een wettelijke meldplicht geldt of meldrecht bestaat. Dit kan zijn op het moment dat er informatie tijdens de gesprekken naar boven komt waaruit blijkt dat deze in strijd is met strafrechtelijke gedragingen
dat de gecertificeerde instelling (MFN Mediatie Federatie Nederland en voorheen NMI, Nederlands Mediation Instituut) voor Mediators verzoekt om stukken waaruit blijkt dat de mediator ook actief is. De mediator zal geanonimiseerde stukken moeten toezenden, de gecertificeerde instelling zal wel geheimhouding moeten verklaren hiervoor.

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-downchevron-right