Ik wil scheiden wat nu

Ik wil scheiden: wat nu?

Als je eenmaal hebt besloten dat je wilt scheiden, is het tijd om de zaken op een rijtje te krijgen. Maar waar kun je het beste beginnen en wat zijn de mogelijkheden die je hebt? In deze blog leggen we uit wat uw mogelijkheden zijn.

 

Communicatie is het belangrijkste

Het belangrijkste bij het omgaan met een scheiding is altijd communicatie. En dat begint met wat mediators - die gespecialiseerd zijn in communicatie tijdens een scheiding - de scheidingsaankondiging noemen. Met andere woorden, u moet uw partner vertellen dat u wilt scheiden, en u moet dit in zo duidelijk mogelijke bewoordingen doen. Negeer het bericht niet en wees duidelijk. Een van de meest voor de hand liggende zekerheden die mediators en advocaten opmerken, is dat hoe slechter de communicatie bij een scheiding is, hoe moeilijker, langer en duurder een scheiding meestal uitpakt.

 

Wat zijn mijn mogelijkheden?

Nadat u uw partner heeft geïnformeerd over uw keuze, is het tijd om de scheiding formeel te regelen. Dit doet u samen met de hulp van een advocaat of mediator. De keuze voor een advocaat of een mediator hangt sterk af van de staat van uw relatie. Als er weinig wederzijdse goodwill is, is het zelfs voor een mediator vaak moeilijk om te helpen en zullen u en uw partner elk een eigen advocaat moeten inhuren. Dit is natuurlijk duurder dan werken met een mediator en de scheiding zal vaak meer tijd in beslag nemen. Als communicatie met je ex nog mogelijk is, is het voor alle betrokkenen vaak goedkoper, sneller en prettiger om met een mediator samen te werken.

 

Wat kan een mediator voor ons betekenen?

Een mediator, zoals Schaeffer Mediation & Coaching uit Zwolle, is in de eerste plaats een persoon die jou en je ex-partner helpt om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door samen aan tafel te zitten en op een redelijke en goede manier afspraken te maken waar iedereen het mee eens kan zijn. Samen met de mediator stelt u samen met uw ex-partner alle afspraken over de scheiding zwart op wit op en zorgt u ervoor dat u de mediator alle nodige informatie verstrekt om de scheiding te formaliseren.

Net als een advocaat kan de mediator u helpen bij de formele afwikkeling van de scheiding en u en uw ex-partner precies vertellen welke informatie en gegevens nodig zijn om de scheiding af te ronden. Omdat u maar met één persoon te maken heeft - en niet met twee dure advocaten - is scheiden met bemiddeling van een mediator altijd goedkoper en sneller.

Heb je besloten om te scheiden en denk je dat je het met een bemiddelaar kunt oplossen? Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Schaeffer Mediation & Coaching uit Zwolle. Het eerste kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en 100% vertrouwelijk

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Een ouderschapsplan schept duidelijkheid en structuur voor alle betrokkenen in het tumult rond een scheiding.

Maar wanneer is zo’n ouderschapsplan verplicht om op te stellen? Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben. Dit geldt zowel voor samenwonenden, getrouwde stellen en geregistreerd partners. Wij zetten onderstaand de situaties voor jullie op een rijtje:

Wat is de inhoud van het ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan komen alle afspraken te staan die jullie maken over jullie minderjarige kinderen. Hier kun je heel ver in gaan, door bijvoorbeeld ook gedetailleerde afspraken te maken over de opvoeding, maar dit hoeft niet. Een aantal onderwerpen dienen verplicht opgenomen te worden in een ouderschapsplan:

Jullie kunnen kiezen voor co-ouderschap. Hierbij verdelen jullie de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijk. Jullie kunnen er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van jullie gaan wonen. Jullie dienen dan vervolgens af te spreken hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor geldt geen standaardregeling. Jullie beslissen hier samen over. Houd bij de beslissing rekening met de wensen van de kinderen, school, hobby’s en sport van de kinderen.

Daarnaast is het slim om alvast afspraken te maken over bijvoorbeeld de schoolkosten maar bijvoorbeeld ook wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunnen jullie ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan wordt – als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had – uiteindelijk toegevoegd aan het echtscheidingsconvenant en ingediend bij de rechter.

 

In hoeverre betrekken wij onze kinderen hierbij?

Het is belangrijk en ook verplicht om jullie kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Door het plan samen te bespreken krijgen kinderen de mogelijkheid om te praten over de scheiding en zich te uiten. Ook is het belangrijk om jullie kinderen de kans te geven aan te geven wat hij/zij belangrijk vinden. Zo voelen ze zich gehoord. Pas wel op dat jullie de kinderen niet betrekken in eventuele conflicten of vragen om te kiezen voor een van jullie. Ook kan een minderjarig kind echt nog niet zelf bepalen hoe de omgangsregeling eruit komt te zien. Jullie bepalen als volwassenen zelf de afspraken, maar kunnen en moeten daarbij wel rekening houden met de wensen van de kinderen. Daarbij is het erg belangrijk dat jullie de kinderen goed uitleggen waarom er eventueel toch gekozen wordt voor een andere regeling dat zij zelf wensen.

 

Hoe maak je een ouderschapsplan?

Je kan natuurlijk samen om tafel gaan zitten en alles op papier zetten, maar het moet wel in de juiste vorm gegoten worden. Daarnaast moet je erop letten dat het document aan alle juridische en wettelijke eisen voldoet. Een mediator kan jullie hierbij helpen.

Onder het door jullie beiden vastgestelde ouderschapsplan kunnen jullie allebei vervolgens een handtekening onder zetten en daarmee hebben jullie een rechtsgeldig document. Zijn jullie bezig met het regelen van de scheiding met bijvoorbeeld een mediator? Neem dit ouderschapsplan dan mee. Dit wordt dan met de mediator goed doorgenomen om te kijken of er niets over het hoofd is gezien, en kan vervolgens aan het convenant worden toegevoegd.

 

Mag het ouderschapsplan tussentijds worden aangepast?

Ja, dat mag. Sterker, dat is zeer verstandig. Je maakt een ouderschapsplan nooit voor de komende tien jaar, maar laat hem meegroeien met de tijd. Jullie kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer jij of jouw ex-partner werkloos wordt of gaat verhuizen. Jouw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school of de kinderen willen graag andere afspraken. Waarschijnlijk dienen jullie het ouderschapsplan daarom nog een paar keer te veranderen. Het is handig om momenten af te spreken waarbij jullie samen kijken hoe alles loopt en of de afspraken aangepast dienen te worden. Een goed moment is bijvoorbeeld een jaar na de scheiding. Deze updates of evaluaties kun je prima zonder mediator regelen; wel is het verstandig de definitieve tekst van je update door hem te laten vastleggen. Dat voorkomt misverstanden en geeft rust.

 

Onze kinderen zijn ouder dan 18 jaar

Zijn jullie kinderen ouder dan achttien jaar? Dan hoeven jullie in principe geen ouderschapsplan op te stellen. Wel moeten jullie afspraken maken over hoe de kosten van onderhoud en studie verdeeld worden. Totdat de kinderen 21 jaar worden, moeten ouders hier in ieder geval aan bijdragen. Ook ná het 21ste levensjaar kan het zo zijn dat jullie nog een financiële bijdrage moeten leveren voor jullie kind. Dit is het geval wanneer je kind kan aantonen dat het die financiële bijdrage nodig heeft óf als jullie samen als ouders in het ouderschapsplan hebben afgesproken dat jullie ook na 21 jaar blijven bijdragen.

 

Is een ouderschapsplan verplicht bij samenwonen?

Als jullie samenwonen hoef je voor het ouderschapsplan niet naar de rechter. Wel is het verstandig om het ouderschapsplan vast te leggen in een notariële akte; daarmee krijgt het document een zogenaamde ‘executoriale titel’ waarmee de zakelijke afspraken ook afdwingbaar worden, mocht een van jullie zich niet aan de afspraken houden in de praktijk.

In het ouderschapsplan maak je tevens afspraken over hoe te handelen als er geschillen en meningsverschillen ontstaan, om te voorkomen dat het escaleert. Hiervoor is met name een mediator de aangewezen route.

Zo bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie

Zo bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie

Gaan jullie scheiden en hebben jullie kinderen? Dan dienen jullie samen een financiële regeling af te spreken voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

 

Wat is kinderalimentatie?

Jij en je (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Kinderalimentatie is het bedrag wat je als ouders betaalt voor de verzorging en opvoeding van jullie kind(eren) tot hij of zij 18 jaar is. Je maakt het bedrag aan kinderalimentatie niet direct over aan je kinderen, maar regelt dat onderling met je (ex-)partner.

 

Welke kosten vallen onder de kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten van de kinderen hieronder zoals eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer betaald te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een ouderschapsplan nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten en/of medische kosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouder deze kosten dienen te betalen.

 

De hoogte van de kinderalimentatie

Je spreekt samen met je (ex-)partner af hoe je de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leg je niet alleen de hoogte van het bedrag van de kinderalimentatie vast maar ook wie de betaler en ontvanger wordt. Je kunt de hoogte van dat bedrag door een expert laten berekenen. De uitkomst van de berekening van de expert geeft aan wat jullie beiden zouden moeten bijdragen aan de zorgkosten van jullie kind(eren).

Je kunt natuurlijk samen een ander bedrag afspreken dan de berekening van de expert, maar je weet dan in ieder geval wat gangbaar is en wat door de rechtbank gehanteerd wordt. De rechter kan theoretisch namelijk controleren of jullie overeengekomen bedrag mag, er zijn namelijk eisen aan de hoogte van kinderalimentatie.

 

Hoe wordt de kinderalimentatie door de rechter berekend?

Rechters hebben samen normen ontwikkeld voor het berekenen van de alimentatie, de zogenaamde ‘Trema-normen’. Zij bepalen de kinderalimentatie in drie stappen:

Behoefte bepalen

Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen (kinderen van boven de 18 jaar worden meegenomen in de berekening van kosten levensonderhoud) en wat het inkomen was van de ouders voordat ze uit elkaar gingen.

Draagkracht bepalen

De rechter bepaalt vervolgens welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit is de draagkracht. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt. De draagkracht wordt berekend door het inkomen te verrekenen met de lasten. De draagkracht is dus de ruimte die een ouder heeft om bij te dragen in de behoefte van het kind of de kinderen.

Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast.

 

De duur van de kinderalimentatie

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn (jongmeerderjarigen) hangt af van het feit of zij nog studeren of in hun eigen onderhoud voorzien. Gaan zij nog gewoon naar school, dan loopt de alimentatie door. Stoppen zij met school en gaan ze werken, dan kun je ervan uitgaan dat zij zichzelf kunnen onderhouden en is het wellicht mogelijk om te stoppen met de alimentatie. Onze tip: overleg eerst met je kind of vraag een specialist om advies!

Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

 

Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Dit is een soort inflatiecorrectie. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging.

 

Hoe wordt het percentage bepaald?

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Je moet dit zelf goed in de gaten houden, of ervoor zorgen dat je op de nieuwsbrief van je mediator geabonneerd bent zodat hij of zij je hiervan op de hoogte kan houden.

 

Herberekening alimentatie

Als de factoren die van invloed zijn op ieders draagkracht flink veranderen, is het belangrijk bij je mediator een herberekening alimentatie te laten doen. Denk aan een situatie waarin je flink meer of minder gaat verdienen, je gaat verhuizen en hele andere woonlasten gaat krijgen of dat je gaat samenwonen met een nieuwe partner – die misschien zelf ook wel kinderen heeft. Dit laatste heet ook wel ‘samenloop’. Laat je goed informeren over hoe je mediator hier tegenaan kijkt. Bij Schaeffer Mediation hoort dit bij de nazorg, maar soms moet je hier flink extra voor betalen.

Scheiden of blijven

Scheiden of blijven?

Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, deze vraag is altijd actueel.

Als praten met je partner niet lukt, maar de onrust en onvrede in je leven maar blijven groeien? Wanneer besluit je dat er geen oplossing is en je maar beter kunt scheiden, en wanneer is het de moeite waard te blijven? Elke relatie is het waard om voor te vechten, en wanneer er kinderen in het spel zijn, misschien nog wel een paar rondes extra.

Ook wanneer de situatie in de relatie uitzichtloos is, kan het toch moeilijk zijn om uit elkaar te gaan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld: de huidige huizenmarkt, onzekerheid als gevolg van de pandemie, angst voor eenzaamheid, financiële achteruitgang wanneer je uit elkaar gaat en een andere leefomgeving.

Een ideale oplossing of beslissing bestaat niet. Daarom is het belangrijk samen te bepalen welke voor- en nadelen het zwaarst wegen. Er spelen veel emoties mee waardoor het niet gemakkelijk is de situatie rationeel te bekijken. Juist dan is het belangrijk goed doordachte afwegingen te maken omdat er veel van jullie beslissing afhangt.

Wees ook eerlijk over wat jullie vinden en voelen en bespreek wat je graag zou willen. Op basis daarvan kunnen jullie dan besluiten tot scheiden of blijven.

 

Redenen om te scheiden kunnen bijvoorbeeld zijn:

Redenen om te blijven kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

Is scheiden van tafel en bed een goed alternatief?

Veel mensen denken dat scheiden van tafel en bed een alternatief of tussenoplossing is voor een definitieve scheiding. Dat ze al van tafel en bed gescheiden zijn zodra ze apart van elkaar wonen en dus geen echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan hoeven op te stellen. Niets is minder waar: een scheiding van tafel en bed heeft net zoveel consequenties als een ‘gewone’ scheiding. In feite is het zelfs precies hetzelfde (financieel, fiscaal, praktisch), op één ding na: je bent voor de wet nog steeds ‘een beetje getrouwd’. En als je binnen drie jaar toch weer bij elkaar komt, ‘herleeft’ het huwelijk zonder dat je opnieuw hoeft te trouwen. Maar dat is dan ook het enige verschil.

 

Tip! Wil je meer weten over de financiële gevolgen van een scheiding? Lees er hier meer over.

Hulp bij huwelijksproblemen

Een huwelijk zonder huwelijksproblemen bestaat niet. Deze hoeven dus ook niet direct een reden te zijn tot scheiden. Het is wel belangrijk dat de huwelijksproblemen niet blijvend de overhand krijgen.

Vaak is het moeilijk samen tot een oplossing voor de huwelijksproblemen te komen. Dan kun je samen met een mediator onderzoeken of je wensen en verlangens nog voldoende overeenkomen. Met de hulp van een mediator kun je onderliggende patronen op het spoor komen en de wirwar van emoties en gedachten ontrafelen. Hierdoor kan je relatie uit de negatieve spiraal komen. Als jullie beiden bereid zijn te ‘vechten’ voor jullie relatie, realiseer je beiden dan dat dit tijd, energie en doorzettingsvermogen vereist. Maak beiden kenbaar wat je graag zou willen en onderhandel daar openhartig samen over.

Bepaal voor jezelf wat je minimaal nodig hebt om deze relatie voort te zetten. Kan jouw partner je dit geven? Kan jij het je partner geven? De ideale situatie bestaat niet; compromissen sluiten is een belangrijk onderdeel van iedere relatie. Wees realistisch in je verwachtingen. Af en toe is het goed om jezelf een spiegel voor te houden. Met reflecteren vergroot je het inzicht in jezelf waardoor je je eigen gedrag kunt bijsturen of verbeteren.

De voordelen van Schaeffer Mediation bij wel of niet scheiden:

Twijfel je of je wel of niet moet gaan scheiden en wil je vrijblijvend en discreet advies of hulp bij scheiden? Neem dan contact met ons op en bespreek jouw situatie. Wij helpen je graag met de vraag ‘scheiden of blijven?’

5 stappen die leiden tot een fijne samenwerking op de werkvloer

5 stappen die leiden tot een fijne samenwerking op de werkvloer

De wil om te winnen zit veel ondernemers in het bloed. Ook medewerkers willen zich goed voelen over hun eigen prestaties. Blijft dat positieve gevoel uit en sluipt er onvrede in de verhoudingen? Zoek dan tijdig naar een oplossing. Kom je er niet uit, aarzel dan niet om een mediator in te schakelen. Die brengt je dichter bij elkaar. Een afstand die groot lijkt kan wel eens verrassend klein blijken te zijn.

Waar mensen nauw samenwerken, vinden soms conflicten plaats. Waarschijnlijk ook bij jou op de werkvloer. Hoe voorkom je spanningen binnen je team? Wat onderneem je wanneer die spanningen toenemen en uitmonden in een arbeidsconflict? En hoe voorkom je dat dit een stempel drukt op het welzijn, het werkplezier en de productiviteit van de medewerkers?

 

Kun je arbeidsconflicten voorkomen?

Samenwerken in een team geeft jou en jouw medewerkers energie, maar vergt ook aandacht, sturing en focus. De medewerkers moeten zich immers veelvuldig in de ander verplaatsen. Dat gaat meestal goed, maar er doen zich ook situaties voor waarbij emoties de overhand nemen. Bijvoorbeeld omdat de drijfveren en behoeften van jouw medewerkers te ver uiteen liggen. Of omdat er binnen jouw organisatie stressvolle veranderingen plaatsvinden, zoals coronamaatregelen, een fusie, een reorganisatie, een verandering in werkdruk of een nieuwe leidinggevende.

Arbeidsconflicten kunnen ontstaan, omdat mensen zichzelf willen verdedigen, niet omdat ze de ander willen aanvallen. En of dat nu voortkomt uit trots, onzekerheid, gekwetstheid of een sterk rechtvaardigheidsgevoel; het gebeurt meestal met goede bedoelingen. Jij stelt daarom alles in het werk om de communicatie binnen jouw organisatie te verbeteren. Onder andere door regelmatig aanwezig te zijn bij het teamoverleg en individueel met collega’s te overleggen om de koers te bepalen maar ook door verwachtingen uit te spreken en te brainstormen over nieuwe ideeën.

Waarbij jij je altijd de vraag stelt is dit voldoende voor een positieve samenwerking? Weet ik hierdoor wat er werkelijk speelt in mijn organisatie? Als arbeidsmediators weten wij uit ervaring dat dit zelden het geval is. Daarom beschrijven wij op basis van deze ervaring hieronder de stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking op jouw werkvloer.

 

Waaruit bestaat onze expertise?

Onze arbeidsmediators geloven in de zelfredzaamheid van organisaties. Zeker ook in het geval van bemiddeling bij arbeidsconflicten. Er zijn wellicht momenten dat professionele arbeidsmediation het laatste middel is dat een ondernemer nog rest, maar voor het zover komt, bieden wij de nodige adviezen en tools waarmee jij en jouw team zelfstandig aan de slag kunnen. Dit stelt jou in staat arbeidsconflicten binnen jouw bedrijf zonder tussenkomst van derden op te lossen, waardoor je een hoop tijd, geld, zorgen en moeite bespaart.

Helaas worden wij ook geconfronteerd met arbeidsconflicten waarbij zelfredzaamheid geen optie meer is. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van juridische stappen of wanneer het arbeidsconflict een blijvende impact heeft op de samenstelling of productiviteit van jouw medewerkers. Ook dan staan onze arbeidsmediators voor jou klaar; van een vrijblijvend gesprek tot een persoonlijke interventie door een van onze arbeidsmediators, en alles daartussenin. Om jou een adequaat beeld te geven van onze aanpak en werkwijze, laten wij je graag kennismaken met ons stappenplan voor een succesvolle samenwerking op de werkvloer.

 

Stap 1. Voorkomen is beter dan herstellen

Wij leveren jouw organisatie de juiste kennis, tools en vaardigheden om arbeidsconflicten te voorkomen. Dat doen wij door middel van praktische trainingen en het stapsgewijs inzetten van conflictmanagement. Hierdoor leer je spanningen op de (digitale) werkvloer tijdig te signaleren en ondervang je arbeidsconflicten die hieruit voort dreigen te komen. Het doel van deze training: voorkomen zodat je niet hoeft te herstellen.

 

Stap 2. Een gratis advies om escalatie te voorkomen

Voorkomen is helaas niet altijd mogelijk weten wij uit ervaring. Wanneer er sprake is van een beginnend arbeidsconflict is het belangrijk dat jij zo snel mogelijk handelt. Soms is dat eenvoudig, maar er zijn momenten dat je de vinger niet meteen op de zere plek weet te leggen. In dat geval kun je gebruik maken van ons gratis advies voor conflictbemiddeling of van conflictcoaching. Met als belangrijk doel: het arbeidsconflict oplossen voordat het daadwerkelijk escaleert.

 

Stap 3. Wat te doen bij hoog oplopende emoties

Weet je een arbeidsconflict niet in een vroeg stadium te voorkomen? Dan zullen de emoties naar alle waarschijnlijkheid hoog oplopen. Wij raden je ook in dat geval aan om ons te bellen voor advies. Op basis van jouw verhaal en de situatie maken wij doorgaans snel op of arbeidsmediation door een van onze arbeidsmediators gewenst is of dat conflict coaching beter bij jouw situatie past. Belangrijk in deze situatie is snel handelen en de juiste aanpak kiezen bij dit conflict.

 

Stap 4. Is de situatie inmiddels onhoudbaar?

Indien een arbeidsconflict onhoudbaar wordt kunnen er bijvoorbeeld juridische gevaren ontstaan. In die situatie ben je niet langer in staat zelfredzaam op te treden en is professionele conflictbemiddeling door een arbeidsmediator de enige oplossing. Het doel: professionele hulp inschakelen wanneer zelfredzaamheid geen optie is.

 

Stap 5. Wanneer kies je voor Exit Mediation?

Indien je tot de conclusie komt dat het helaas niet langer mogelijk is de medewerker binnen de organisatie te houden en de samenwerking te herstellen, dan rest je slechts één oplossing: Exit Mediation. Hiermee verklein je de kans op langdurige wrok en rancune of zelfs een gang naar de rechtbank. Met Exit Mediation helpen wij stap voor stap om de medewerker op een goede manier afscheid te laten nemen. Je kiest hier pas voor als duidelijk is dat de kans op een definitieve oplossing niet mogelijk is. En met als doel voor beide partijen een pijnloze samenwerking te realiseren.

 

Onze ervaring

De arbeidsmediator binnen onze organisatie heeft jarenlange ervaring met arbeidsmediation en arbeidsrecht en werken vanuit gevoel. Want om onzichtbare spanningen boven tafel te krijgen en onuitgesproken woorden hoorbaar te maken, is een sterke intuïtie nodig.

Op basis van onze kunde, ervaring en intuïtie als arbeidsmediator, voeren wij een exclusieve samenwerkingsscan voor je uit. Met de samenwerkingsscan geven wij aandacht aan de diverse samenwerkingen, kijken we wat goed gaat en wat verbetering behoeft. De uitkomst van deze samenwerkingsscan analyseren we gezamenlijk en op basis daarvan kiezen we welke vorm van ondersteuning je nodig hebt om de samenwerking te herstellen. Daarnaast biedt de samenwerkingsscan jou helderheid over wederzijdse verwachtingen en processen, het leidt tot vertrouwen in elkaar en in een succesvolle voortzetting van de hernieuwde samenwerking.

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

De basisvoorwaarden van mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment. En natuurlijk is het van groot belang dat de mediator onafhankelijk is, zonder dat gaat de waarde van mediation verloren.

Tijdens een intake met beide gesprekspartners wordt het proces van mediation aan jullie toegelicht en komen in ieder geval deze drie begrippen aan de orde. Zelden ontstaat daarover discussie. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om met jullie tot een oplossing te komen en de mediation te laten slagen. Daarnaast zal onze mediator toelichten dat zij onafhankelijk is, maar bij de noodzaak tot advies ook haar bekende adviseurs of experts aan jullie doorgeven.

 

Waarom dan toch de discussie over de mediatorkeuze?

Wij merken dat de discussie over de mediatorkeuze vaak gaat over mogelijke ‘partijdigheid’ van de mediator. De vraag is echter of partijen vooraf de partijdigheid of onpartijdigheid van een mediator kunnen vaststellen. In onze optiek kan dat eigenlijk niet.

Onze mediator zal geen partij kiezen en geen beslissing nemen. Een mediator behoort neutraal, onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het is aan jullie om het conflict op te lossen. Onze mediator speelt daarin een ondersteunende rol, leidt als een onafhankelijke gespreksleider de gesprekken en begeleidt jullie bij het proces. Hij of zij is geen rechter.

Tegelijk hechten wij wel aan betrokken en menselijk werken met de mensen in conflict. Daarom vertalen wij het woord ‘onpartijdig’ vaak in ‘meervoudig partijdig’. Dat betekent: de mediator zet zich net zoveel in voor de een als de ander, bekijkt het conflict van alle kanten, en zorgt voor de goede balans. De mediator werkt voor jullie beiden tegelijk, en voor ieder van de deelnemers evenzeer. Hij komt als het ware op voor het belang van ieder die aan tafel zit. Et andere woorden: meervoudig partijdig. Waarbij geen van beiden zich voelt voorgetrokken of achtergesteld.

 

Wat is mediation?

Tussen mensen kunnen conflicten ontstaan. Lukt het niet om zonder hulp tot een oplossing te komen, dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Bij mediation begeleidt een onafhankelijke mediator mensen naar een oplossing voor het conflict. Mediation kan bijvoorbeeld een rol spelen bij conflicten tussen werknemer & werkgever, huurder & verhuurder en bij scheidingen.

Het is in het begin vaak even moeilijk om met de ander in gesprek te gaan. De mediator zal ervoor zorgen dat je op je gemak gesteld wordt. Dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen kan ontstaan.

De mediator helpt de vastgelopen communicatie vlot te trekken en de kwestie in een breder perspectief te plaatsen. Waar nodig en gewenst kan de mediator informatie antwoord geven op specifieke inhoudelijke vragen. In vergelijking tot een juridische procedure is mediation sneller, goedkoper en flexibeler en kunnen er langs de weg van mediation ook creatieve oplossingen op maat worden gevonden. Bovendien leidt mediation minder snel tot verharding in de relatie met de andere deelnemer.

 

De neutraliteit van de mediator

De ervaring leert dat mediation vaak goed werkt. Een aantal gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke mediator scheelt je tijd én geld.

Wanneer je een bij het MfN geregistreerde mediator inschakelt, kun je ervan uitgaan dat de mediator voldoet aan de normen die het MfN stelt met betrekking tot vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Je mag verwachten dat de mediator in staat zal zijn om het vertrouwen te winnen en je adequaat te begeleiden bij het vinden van een oplossing.

Mochten er tijdens het traject twijfels rijzen ten aanzien van de neutraliteit van de mediator, kun je, op grond van de getekende MfN mediation overeenkomst, de mediation op elk moment beëindigen. Als je dat wilt, kun je zelfs een klacht indienen tegen de mediator.

 

Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht

Een van de belangrijke kenmerken van een professioneel kwaliteitsregister typeert is dat er een klachtenregeling en dat er onafhankelijk tuchtrecht van toepassing is.

Het MfN-register kent een klachtenregeling voor deelnemers die niet tevreden zijn over een MfN-registermediator. De klacht wordt behandeld door een neutrale en externe klachtbehandelaar, die in opdracht van het MfN-register is aangesteld.

Dit draagt bij aan het vertrouwen in en de professionaliteit van onze beroepsgroep van MfN-registermediators en van mediation in het algemeen.

 

Tip! Wil je meer weten over de financiële gevolgen van een scheiding? Lees er hier meer over.

Ik geloof in de waarde van mediation

Dat een mediator zijn of haar onafhankelijkheid bewaakt, zich bewust is dat hierover vragen bij partijen kunnen ontstaan, en deze vragen expliciet adresseert door een hoge mate van transparantie te hanteren, is wat ons betreft een onmisbaar onderdeel van de professionaliteit van de mediator. Een mediator die hier niet zorgvuldig in is, loopt het risico zijn MfN-registratie te verliezen. Maar bovenal: een mediator die gelooft in de waarde van mediation, weet dat betrouwbaarheid, transparantie, en onafhankelijkheid het fundament van mediation vormen. Daar zijn wij dus heel zuinig op!

Als je door ons kantoor begeleid wordt, zullen we jou helpen je eigen keuzes te maken, jou én de ander die met jou bij onze mediator aan tafel zit. Zo is onze mediator een vertrouwenspersoon voor twee of meer mensen bij wie het onderlinge vertrouwen flink onder druk staat.

 

Zorg dat het goed voelt

En wanneer het toch niet goed voelt om met een bepaalde mediator in zee te gaan, moet je dat ook gewoon niet doen. Kies dan een ander, maar wel graag een MfN-registermediator.

Mediation, een moedige maar zeer veelbelovende uitdaging! Heb jij een conflict? Kom je er samen niet uit? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Scheiding steun je kind

Scheiding – steun je kind!

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie kinderen? Een scheiding is een zeer emotionele gebeurtenis dat veel met een kind doet. Als ouders wil je het beste voor je kinderen. Je wilt dan ook weten wat het effect is van de scheiding op je kind. Je wilt weten wat ze ervan denken: wat durven ze bijvoorbeeld niet tegen ons te zeggen? Wat verandert er allemaal voor je kind? Verschillen de gevolgen per leeftijd? Hoe kun je hen het beste ondersteunen? Hieronder hebben we vanuit onze ervaring de meest voorkomende effecten voor kinderen op een rijtje gezet.

 

De effecten voor kinderen

In ons land worden jaarlijks ongeveer 65.000 huwelijken gesloten, een kleine 180 per dag. Uiteindelijk eindigt 35 tot 40% van de huwelijken in een echtscheiding. Ongeveer 30.000 minderjarige kinderen per jaar krijgen te maken met een scheiding. Vroeger was een scheiding not done, maar tegenwoordig is er veel meer acceptatie en begrip en dat is op zichzelf prettig voor kinderen. Tegelijkertijd schuilt daarin ook een gevaar, omdat de gedachte leeft dat de gevolgen van een scheiding op kinderen wel mee zullen vallen. En dat is lang niet altijd juist. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen voor kinderen nog steeds heftig zijn. Niet alleen het dagelijks leven verandert ingrijpend, maar ook wonen ze ineens op twee verschillende adressen. Afhankelijk van de afspraken zien ze vader of moeder minder vaak vanwege een verhuizing, of ze wisselen van school of opvang. Uit ervaring weten wij dat veel kinderen zich afgewezen of eenzaam kunnen voelen of in de steek gelaten door de ouders. Kinderen willen meestal niet dat ouders uit elkaar gaan en blijven erg vaak, ook na de scheiding, hopen dat ze weer bij elkaar komen en een harmonieus gezin vormen.

 

Meer problemen

Echter is de scheiding op zichzelf vaak niet eens het grootste probleem dat kinderen kunnen ervaren. Het is vooral het gevecht tussen ouders en de daarmee gepaard gaande loyaliteitsconflicten die zwaar voor kinderen zijn. Kinderen die een conflictrijke scheiding meemaken van hun ouders ondervinden twee keer zoveel problemen als kinderen uit gezinnen waarvan de ouders bij elkaar zijn. Voorbeelden van deze problemen zijn sombere gevoelens, angstige gevoelens, een laag zelfbeeld, problemen op school, agressief gedrag, risicovolle gewoontes of problemen met leeftijdsgenoten.

Meestal voelen kinderen zich echter na verloop van tijd een stuk beter, zeker als het gevecht tussen de ouders vermindert. Het duurt echter, zelfs bij een harmonieuze scheiding, nog steeds 1 tot 2 jaar voor zij de scheiding een plekje hebben gegeven. Een kind moet net als de ouders een rouwproces door om de scheiding te verwerken. Je kind heeft allerlei rouwtaken voor zichzelf te volbrengen,  waardoor er dan weer boosheid, ontkenning, verdriet of acceptatie is – en dat loop vaak ook nog eens allemaal door elkaar.

 

De vertrouwde omgeving

Door een scheiding kan de veilige basis thuis voor kinderen wegvallen. Er verandert veel en hierdoor kunnen ze zich onveilig voelen. Met name een vechtscheiding is schadelijk voor kinderen. Dan hebben de minder prettige gevolgen van de scheiding het grootste effect op kinderen. Een vechtscheiding leidt tot een gevoel van onveiligheid en loyaliteitsconflicten voor kinderen.

Natuurlijk ervaar je als ouder intense eigen emoties tijdens je scheiding. Tegelijk is het voor kinderen heel belangrijk dat je zo min mogelijk onenigheid met de andere ouder hebt. Hierdoor creëer je samen zoveel mogelijk veiligheid voor je kind.  Een scheiding is een zeer emotionele en ingrijpende verandering. Soms is het door je eigen emoties lastig om goed samen te werken met je ex-partner, als dat zo is dan is het goed om hulp voor jezelf te zoeken.

Het gedrag van jouw kind

Aan het gedrag van een kind kan je veel afleiden. Hoe het zich voelt. Of het problemen (gaat) ontwikkelen. Jonge kinderen kunnen namelijk gevoelens nog lastig uiten en onder woorden brengen en dit gebeurt dan ook vaak indirect, via het gedrag.

Gedragsproblemen kunnen naar buiten gericht zijn, voorbeelden hiervan zijn agressief gedrag, vandalisme en roken, blowen en drinken. Gedragsproblemen kunnen ook naar binnen gericht zijn, zoals depressief, teruggetrokken gedrag, nagels bijten of uitingen van angst.

Let dus goed op een gedragsverandering bij je kind. Vaker boos zijn bijvoorbeeld kan een signaal zijn dat het niet goed gaat. Een terugval in de ontwikkeling kan ook een gevolg zijn van een heftige scheiding, een voorbeeld is eerst wel ’s nachts zindelijk en nu niet meer. Kinderen ontwikkelen ook vaak lichamelijke klachten in de periode rondom de scheiding.

 

Prestaties op school

Problemen op school tijdens de scheiding komen vaak voor en als spanningen na de scheiding blijven bestaan dan vaak voor een langere periode. Concentratieproblemen, lagere cijfers, gedragsproblemen met klasgenoten, verminderde schoolprestaties of opstandig gedrag naar de docent zijn vaak voorkomende problemen. Deze problemen worden met name geconstateerd bij kinderen tussen de 11 en 15 jaar. Zodra er weer meer stabiliteit in een gezin ontstaat komt dit ook tot uiting in stijgende leerprestaties.

 

Gedrag tegenover leeftijdsgenoten

Als gevolg van een scheiding ontstaan er vaak ook spanningen met leeftijdsgenoten, in de klas, op het schoolplein of bij de sportvereniging. Er ontstaan vaker dan voorheen conflicten en ruzies. Kinderen uiten negatieve gevoelens vaak in gedrag met als gevolg dat andere kinderen niet meer met ze willen spelen, ze minder vaak gevraagd worden om af te spreken of ze hebben een periode minder vriendjes.

 

Contact met ouders

Na de scheiding kan een kind minder contact hebben met één van beide ouders. Na een scheiding zien kinderen hun ouders minder regelmatig dan in de situatie voor de scheiding. Als het contact goed is en regelmatig plaatsvindt, hoeft dit niet tot problemen te leiden. Toch blijkt dat kinderen met gescheiden ouders, vaak minder contact hebben met één van de ouders. En dit ervaren kinderen als heel onprettig, zeker als dit contact heel onregelmatig is, of erger, er helemaal niet meer is. Dit noemen we contactverlies. Het is erg belangrijk om daar goed oog voor te houden. Ouders dienen goed te beseffen dat het in het belang van het kind is om goed contact met beide ouders te hebben. Het helpt je kind bij het verwerken en het aanpassen aan de nieuwe situatie, en voorkomt eventuele problemen op latere leeftijd.

 

Mediation om samen ouder te blijven – steun je kind!

Mediation bij echtscheiding is gericht op de goede omgang tussen scheidende partners. Dat is sowieso al prettig, maar zeker belangrijk wanneer jullie kinderen hebben en als ouders met elkaar verantwoordelijk blijven om voor ze te zorgen. Bij mediation bepaal je zelf hoe je dat wilt vormgeven, in plaats dat een rechter dat voor je bepaalt. Dat heeft veel voordelen, waarvan de belangrijkste is dat afspraken die je zelf in gezamenlijkheid over je kinderen gemaakt hebt, je meer motiveren om je daar samen aan te houden. En dit heeft ook als positief gevolg dat het ook voor de kinderen veel prettiger is, omdat hun ouders na de scheiding goed en constructief met elkaar omgaan.

Scheiden met een mediator of een advocaat?

Scheiden met een mediator of een advocaat?

Jij en je partner gaan scheiden. Dit is allesbehalve een fijn proces. Een scheiding is een emotionele rollercoaster die je goed geregeld wilt hebben. Maar hoe pak je dat aan? Ga je zonder je (ex-)partner naar een advocaat of gaan jullie samen naar een mediator? Wat is eigenlijk het verschil tussen een advocaat en een mediator? Hoe maak je de juiste keuze? Het liefst gaan jullie met goede afspraken uit elkaar, maar dat is niet altijd mogelijk, zeker niet als de emoties hoog oplopen.

Wanneer schakel je een mediator in en wanneer een advocaat? Je leest dat in dit blog.

 

Wat mag je verwachten van een echtscheidingsadvocaat?

Een echtscheiding valt in ons rechtssysteem onder het zogenaamde “personen- en familierecht.” Hierin wordt de taak omschreven van familierechtadvocaten, ook wel echtscheidingsadvocaten, genoemd. Zij hebben de taak binnen het rechtsgebied de rechter te verzoeken een huwelijk te ontbinden.

Of jullie beide een eigen advocaat hebben of gezamenlijk een advocaat in de arm nemen is grotendeels bepalend voor wat een echtscheidingsadvocaat precies doet.

Een echtscheidingsadvocaat heeft een aantal taken tijdens de hele echtscheidingsprocedure. Het gaat erom dat jullie belangen worden behartigd en dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant. Jullie belangenbehartiging kan met een gezamenlijke advocaat maar hij of zij kan ook één van jullie vertegenwoordigen. Dit is onvermijdelijk indien jullie op een minder prettige manier uit elkaar gaan en jullie niet meer op redelijke wijze met elkaar praten. De advocaat is partijdig en behartigt dus jouw belangen. Dit gebeurt ook vaak als het een ingewikkelde financiële situatie betreft, bijvoorbeeld omdat een bedrijf verdeeld moet worden of als er heel veel geld in het spel is.

Samengevat doet een echtscheidingsadvocaat in beide situaties het volgende:

Scheiden via een eigen advocaat duurt gemiddeld langer dan via een mediator.

 

Wat doet een echtscheidingsmediator?

Het besluit te gaan scheiden volgt meestal op een moeilijke periode. De belangen die vroeger wederzijds waren, lijken opeens volkomen tegengesteld. Door de emoties ontstaat vaak de verleiding om met elkaar de strijd aan te gaan en de rechter dan maar te laten beslissen.

Een mediator fungeert als tussenpersoon tijdens jullie conflict. Hij of zij is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, die helpt om een probleem op te lossen. Een mediator is geen belangenbehartiger zoals een advocaat en neemt ook geen standpunt in zoals een rechter. Bij mediation draait het er vooral om dat jullie met elkaar in gesprek gaan en samen een oplossing vinden voor het onderlinge probleem. De mediator begeleidt en faciliteert dat proces.

Een beslissing van de rechter sluit het echtscheidingsproces wel af, maar geeft geen oplossing voor eventuele conflicten. Integendeel, die verharden meestal alleen nog maar. Dat is niet alleen funest voor jullie onderlinge relatie, maar ook, als er kinderen zijn, voor de ouderrelatie die na echtscheiding immers blijft bestaan. Door bemiddeling van de mediator kun je zo’n frustrerend proces voorkomen.

Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel echtscheidingsconvenant genoemd. Daarin staan de afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie, kinderalimentatie, de woning en de verdeling van de spullen en schulden. Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan helpt de mediator bij het maken van de omgangsregeling of het co-ouderschap en de verdeling van de kosten van de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Als de overeenkomst en het ouderschapsplan door jou en je ex-partner zijn ondertekend, zorgt de mediator voor de definitieve scheiding. De procedure loopt via de rechter, maar jullie hoeven niet naar een zitting. De scheiding wordt schriftelijk geregeld.

De mediator geeft de beste waarborgen om samen ouder te blijven

In het tumult rond een scheiding kan de relatie met je kind onder druk komen te staan. Je bent niet meer de vertrouwde papa of mama. Dat wil je graag herstellen. De mediator zorgt ervoor dat jullie samen het ouderschap in de toekomst inhoud kunt blijven geven en begeleidt jullie op een heel natuurlijke wijze om van ex-partners naar collega ouders te groeien.

 

Tip! Wil je meer weten over de financiële gevolgen van een scheiding? Lees er hier meer over.

Een mediator heeft meer aandacht voor financiële kwesties

De afspraken die jullie tijdens het mediation traject maken, bijvoorbeeld over partner- of kinderalimentatie, maar ook over bijvoorbeeld pensioen en jullie (koop)huis, hebben gevolgen voor jullie financiële plaatje in de toekomst. Mediation en financieel advies gaan altijd hand in hand, dat is onze ervaring en overtuiging.

Advocaten en rechters zijn juridisch geschoold en volgen strikt de wet en regels. De mediator kent die wet en regels ook, maar combineert ze met financiële kennis, ervaring en de nodige creativiteit. Vaak blijkt er immers meer mogelijk te zijn, dan op basis van de regels eerst verondersteld wordt.

 

Een mediator is sneller en goedkoper

Het belangrijkste verschil is dat je jouw eigen advocaat betaalt (twee rekeningen dus) of samen de mediator (één rekening). De mediator is een bruggenbouwer, terwijl de advocaat juist zoekt naar de tegenstellingen. Alleen al daarom verloopt het mediation proces sneller en is het veel goedkoper. Kiezen voor een mediator betekent de goedkoopste en kortste weg naar afspraken zodat jullie je comfortabel voelen.

Je hoeft niet altijd alle kosten van mediation zelf te dragen. Vaak worden de mediator kosten gedeeld door de twee partijen. Als je beneden een bepaalde inkomensgrens leeft kun je mogelijk zelfs een subsidiebijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen. Informeer hiervoor bij onze mediator.

 

Jouw keuze!

Onze mediator ontzorgt jou bij je scheiding, deskundig en begripvol. Uit elkaar … maar mét elkaar! Door het besluit te gaan scheiden, beland je in een moeilijke en onzekere levensfase. Veel zal anders worden, maar hoe? Onze ervaren mediator wijst jou de weg naar een nieuwe toekomst!

Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation bij een arbeidsconflict

Vanaf eind juni mogen we weer naar kantoor. Maar het thuiswerkgebod heeft de gezonde ruimte voor conflicten tussen werkgevers en werknemers ook onder druk gezet. Sinds corona worstelen managers steeds vaker met de coaching van hun medewerkers en de begeleiding van organisatieprocessen.

Hoe effectief en efficiënt digitale vergaderingen ook mogen zijn, de organisatiecultuur, de sociale verhoudingen en omgangsvormen zijn wel veranderd. Niet voor niets wordt het gemis van de koffieautomaatgesprekken vaak genoemd. Sociale interactie is de smeerolie voor een plezierige werksfeer en voorkomt dat irritaties ontstaan en hoog oplopen.

 

Mediation als oplossing

Maar ook vóór corona gold dat waar mensen met elkaar samenwerken een arbeidsconflict kan ontstaan. Een arbeidsconflict kan zo hoog oplopen dat een oplossing ver weg is. Ruzies, een slechte werksfeer, elkaar mijden, groepsvorming tussen collega’s of pesterijen vormen helaas geen uitzondering. In eerste instantie wordt getracht weer tot elkaar te komen. En als ondanks alle goede bedoelingen, inzet en energie er geen oplossingen meer voorhanden zijn dan is mediation bij een arbeidsconflict dé oplossing.

Is het mogelijk om een conflict met de leidinggevende of die ene collega anders op te lossen dan via ontslag? Onze ervaring is dat dit heel goed mogelijk is. Sterker nog, in meer dan 90% van de gevallen wordt de kwestie opgelost.

 

Vanuit onze ervaring

Voorbeelden van arbeidsmediation waarmee wij in onze praktijk te maken krijgen zijn de volgende:

In de relaties die wij hierboven noemen is ten minste één van de twee partijen gebonden aan de samenwerking door een arbeidsovereenkomst of een aanstelling.

 

Ziekteverzuim tot gevolg

Ziekteverzuim kan uiteindelijk het gevolg zijn van een arbeidsconflict. Wij ervaren dat ongeveer 30% van het ziekteverzuim veroorzaakt wordt door conflicten op de werkvloer.

De werkgever wordt geconfronteerd met het doorbetalen van de loonkosten maar ook met zorgvragen als ‘hoe krijg ik mijn werknemer weer aan het werk’ en ‘hoe kan ik het productieverlies binnen mijn bedrijf opvangen’. De werknemer vraagt zich thuis af ‘hoe nu verder’ en ‘krijg ik ontslag?’. Hoe langer de afwezigheid duurt, hoe hoger de drempel wordt om de weg naar het bedrijf weer terug te vinden en te gaan werken, in hoogstwaarschijnlijk een nog steeds niet ontspannen sfeer.

 

De oorzaak van een arbeidsconflict

Slechte of onduidelijke communicatie is vaak de oorzaak van een arbeidsconflict. Meestal zijn we overtuigd van ons eigen gelijk maar de andere partij denkt daar net zo over en dus ontstaat er een conflict.

Wat de oorzaak van het conflict ook is, de mediator zorgt er voor dat het gesprek tussen beide partijen weer op gang wordt gebracht en leert beide ook anders naar het conflict te kijken.

Samen aan tafel, daar is moed voor nodig, de bereidheid er samen uit te komen en een wil om het conflict voor eens en voor altijd op te lossen. Wanneer die wil en bereidheid er is ontstaan aan de mediation tafel mooie en respectvolle oplossingen.

Wij zijn van mening dat mediation bij uitstek geschikt is voor arbeidsconflicten, omdat mediation er op gericht is dat jij en de andere partij tot een duurzame oplossing komen. Dat past bij de arbeidsverhouding, die gezien kan worden als een duurzame vertrouwensrelatie.

 

Mediation; een goed alternatief voor een juridische procedure

Succesvolle mediation leidt tot overeenstemming. Hierdoor hoeft er geen keiharde kostbare juridische strijd uitgevochten te worden. Op het moment dat partijen naar de rechter gaan, zullen persoonlijke belangen altijd bovenaan staan. Hierdoor zal er een winnaar of een verliezer zijn. Dit is het tegenovergestelde van mediation.

In veel situaties wordt direct gekozen voor de stap naar de rechter om daar het arbeidsconflict te beslechten. Naast de emotionele gevolgen, kost de gang naar de rechter veel tijd en is erg kostbaar. En dat is jammer vinden wij.

 

Wat is mediation bij een arbeidsconflict?

Mediation is gericht op een win-win situatie. Als verschillen zich ontwikkelen tot een arbeidsconflict, is mediation een aantrekkelijke mogelijkheid om het te herstellen.

Een voordeel van mediation bij een arbeidsconflict is dat mediation onderhandelingen vertrouwelijk zijn en dit nooit leidt tot een openbare uitspraak, terwijl een zitting bij de rechtbank vaak openbaar is.

Tevens is de duur van mediation, in tegenstelling tot de gerechtelijke procedure, een relatief kort proces. Mediation bij een arbeidsconflict kan sneller worden gerealiseerd.

Het grootste verschil is dat de mediator (in tegenstelling tot de rechter) geen beslissingsbevoegdheid heeft over de uitkomst van het arbeidsconflict. Hij is een neutrale derde die het gesprek tussen partijen begeleidt.

Met de hulp van mediation lossen de partijen, dankzij die bemiddeling, hun arbeidsconflict uiteindelijk zélf op. Wij ervaren dat vrijwel elk geschil één of meerdere oplossingen kent die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Ongeacht de aanleiding of het soort arbeidsconflict, is mediation een bruikbare en snelle methode om een passende oplossing te vinden.

Ook rechters die een arbeidsconflict ter behandeling krijgen, onderzoeken regelmatig of er al getracht is via mediation de zaak op te lossen. Indien dit niet het geval is kan de rechter alsnog adviseren via mediaton met elkaar in gesprek te gaan.

 

Exit mediation

Soms zijn de tegenstelling in een arbeidsconflict te groot om in mediation samen aan tafel te komen. Met hulp van een conflictcoach of -adviseur kunnen de mogelijkheden in een arbeidsconflict worden verkend en kan bijvoorbeeld naar mediation worden toegewerkt. Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is, kan wellicht exit-mediation een oplossing zijn.

Het doel van mediation is om partijen weer bij elkaar te brengen. Dit kan ook betekenen dat beide partijen juist zonder elkaar verder gaan. Als dit de enige oplossing is en beide partijen hier in overleg op uitkomen is het een succesvolle mediation geweest.

Mediation maakt het mogelijk dat medewerkers, leidinggevenden en professionals in organisaties weer regisseur worden in hun eigen arbeidsconflict.

Wat doet een mediator bij een scheiding?

Wat doet een mediator bij een scheiding?

Als huwelijkspartners ben je steeds bezig elkaar te vinden. Veel ervaringen deel je met elkaar, andere beleef je alleen. Je komt nader tot elkaar of er ontstaat afstand. Als de verwijdering groter is dan de aantrekking en als de liefde niet meer vanzelfsprekend is, dan voel je dat er een kloof ontstaat. Dat is pijnlijk, want je hebt ervoor gekozen om je leven met de ander te delen. Kun je de stukken lijmen of is jullie relatie echt stuk? Vertel je eigen verhaal. Je verdriet en moedeloosheid, je verwachtingen en dromen. Samen met de mediator bij een scheiding mediator bij een scheiding bekijk je welke weg voor jullie realistisch is.

 

Wat is mediation bij een scheiding?mediator bij een scheiding

Mediation is Engels voor bemiddelen. Dit bemiddelen heeft meestal met conflicten te maken. Daarom denken we bij mediation meteen aan conflictbemiddeling. Deze bemiddeling kan op zeer veel verschillende vlakken worden toegepast, maar is altijd onpartijdig.

 

Maar wat doet een mediator bij een scheiding?

Een mediator fungeert als tussenpersoon tijdens een conflict. Hij of zij is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, die helpt om een probleem op te lossen. Een mediator is geen belangenbehartiger zoals een advocaat en neemt ook geen standpunt in zoals een rechter. Bij mediation draait het er vooral om dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan en samen een oplossing vinden voor hun onderlinge probleem. De mediator begeleidt en faciliteert dat proces.

Het besluit te gaan scheiden volgt meestal op een moeilijke periode. De belangen die vroeger wederzijds waren, lijken opeens volkomen tegengesteld. Door de emoties ontstaat vaak de verleiding om met elkaar de strijd aan te gaan en de rechter dan maar te laten beslissen.

 

De mediator voorkomt een beslissing van de rechter

Een beslissing van de rechter sluit het echtscheidingsproces wel af, maar geeft geen oplossing voor eventuele conflicten. Integendeel, die verharden meestal alleen nog maar. Dat is niet alleen funest voor de onderlinge relatie, maar ook, als er kinderen zijn, voor de ouderrelatie die na echtscheiding immers blijft bestaan. Door bemiddeling van de mediator kun je zo’n frustrerend proces voorkomen.

 

De mediator bij een scheiding geeft de beste waarborgen om samen ouder te blijven

In het tumult rond een scheiding kan de relatie met je kind onder druk komen te staan. Je bent niet meer de vertrouwde papa of mama. Dat wil je graag herstellen.

De mediator bij een scheiding zorgt ervoor dat jullie samen het ouderschap in de toekomst inhoud kunt blijven geven en begeleidt jullie op een heel natuurlijke wijze om van ex-partners naar collega ouders te groeien.

 

Een mediator is sneller en goedkoper

De mediator is een bruggenbouwer, terwijl de advocaat juist zoekt naar de tegenstellingen. Alleen al daarom verloopt het mediation proces sneller en is het veel goedkoper. Kiezen voor een mediator betekent de goedkoopste en kortste weg naar afspraken, waar beide partijen zich comfortabel bij voelen.

Je hoeft niet altijd alle kosten van mediation zelf te dragen. Vaak worden de mediator kosten gedeeld door de twee partijen. Als je beneden een bepaalde inkomensgrens leeft kun je mogelijk een bijdrage ontvangen. Informeer hiervoor bij onze mediator. Wat de precieze kosten van mediation zijn is afhankelijk van het aantal sessies.

 

Een mediator heeft meer aandacht voor financiële kwesties

De afspraken die jullie tijdens het mediation traject maken, bijvoorbeeld over partner- of kinderalimentatie, maar ook over bijvoorbeeld pensioen en jullie (koop)huis, hebben gevolgen voor jullie financiële plaatje in de toekomst. Mediation en financieel advies gaan altijd hand in hand, dat is onze ervaring en overtuiging.

Advocaten en rechters zijn juridisch geschoold en volgen strikt de wet en regels. De mediator kent die wet en regels ook, maar combineert ze met financiële kennis, ervaring en de nodige creativiteit. Vaak blijkt er immers meer mogelijk te zijn, dan op basis van de regels eerst verondersteld wordt.

 

Hoelang duurt een scheiding met mediation?

Door de jarenlange ervaring en specialisatie, is de werkwijze van onze scheidingsmediators heel efficiënt en volstaan gemiddeld 2 à 3 gesprekken. In meerderheid wordt het mediation proces binnen 1 maand afgerond, maar uiteraard bepaal jij zelf hoeveel tijd je nodig heeft. Emoties laten zich nu eenmaal niet aan tijd binden.

Gemiddeld duurt de afwikkeling bij de rechtbank daarna nog eens 2 à 3 weken. In totaal zal het scheidingsproces ongeveer anderhalve maand in beslag nemen.