Wat betekent de nieuwe wet over partneralimentatie voor u?

Geplaatst op door in de categorie Blog

Misschien heeft u wel gehoord dat het systeem voor partneralimentatie in Nederland vanaf 2020 gaat veranderen. Alle politieke partijen zijn het er na een aantal jaar nu echt over eens geworden en de Wet herziening partneralimentatie zal op 1 januari 2020 van kracht worden. Wat verandert er precies voor u? Schaeffer Mediation uit Zwolle brengt u op de hoogte.

Wat is de huidige situatie?
Tot en met 31 januari 2019 is de situatie zoals hij de laatste jaren is geweest. De maximale duur van de partneralimentatie is twaalf jaar. Dit is echter een getal uit een ver verleden, toen mensen gemiddeld nog veel langer getrouwd bleven. Om meer aan de moderne situatie van kortere huwelijken tegemoet te komen, is de termijn aangepast en kan er alleen in uitzonderlijke gevallen van de nieuwe termijn worden afgezien.

Wat gaat er veranderen?
In de nieuwe situatie is de termijn dat er alimentatie wordt betaald drastisch verkort. De duur zal worden bepaald door de helft van de duur van het huwelijk, maar met een maximum van vijf jaar.

Daarnaast zal ook het bedrag dat aan de ex-partner moet worden betaald verlaagd worden. De fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie wordt vanaf 2020 stapsgewijs verlaagd, waardoor een herberekening van de te betalen alimentatie zal moeten worden uitgevoerd. Het aftrekpercentage zal uiteindelijk in 2023 uitkomen op 37%.

De nieuwe situatie is alleen bedoeld voor ‘nieuwe gevallen’. Dit betekent dat als u reeds in de oude situatie zit, deze voor u niet zal veranderen. Hierbij is de datum van het echtscheidingsverzoek van doorslag. Valt dit verzoek in 2019, dan geldt de oude situatie, vindt het verzoek plaats in 2020, dan zijn de nieuwe regels van toepassing.

De uitzonderingen
Er zijn wel enkele uitzonderen beschreven voor de nieuwe situatie:

  1. Het recht op alimentatie blijft gelden totdat het jongste kind dat bij de ontvanger van de alimentatie leeft ten minste 12 jaar oud is.
  2. Bent u langer dan 15 jaar getrouwd geweest en is de ontvanger van de alimentatie maximaal 10 jaar verwijderd van de AOW, dan zal in bepaalde gevallen de alimentatie doorlopen tot aan het pensioen.
  3. Voor mensen boven de 50 met een huwelijk langer dan 15 jaar geldt een langere alimentatietermijn. De partner heeft in dit geval recht op 10 jaar alimentatie.
  4. Ten slotte wordt er een uitzondering gemaakt voor schrijnende gevallen. Dit wordt de hardheidsclausule genoemd en de invulling daarvan is nog enigszins onzeker. De intentie is dat in geval van ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid, of bij andere schrijnende situaties er een uitzondering op de wet kan worden gemaakt.

Wilt u meer weten over wat deze wet voor u specifiek gaat betekenen? Neem contact op met Schaeffer Mediation uit Zwolle.

Terug naar het overzicht